Sex Flirt

slovenský | english

Sex Flirt slovenský a český erotický inzertný portál s ponukami dievčat na erotické služby, sex ponuky, sex priváty a escort na Slovensku a v Čechách

Všeobecné podmienky používania

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Erotický inzertný portál sex-flirt.sk (ďalej len „portál“) slúži na inzerciu ponúk dievčat (ďalej len „objednávateľov“) z Česka a Slovenska na erotické služby. Tento erotický inzertný portál neslúži na zverejňovanie inzercie erotických ponúk mužov.

Prevádzkovateľ portálu poskytuje služby, ktoré umožňujú objednávateľom vkladať textovú a obrazovú inzerciu na portál. Prevádzkovateľ portálu nie je poskytovateľom ani sprostredkovateľom zverejnených erotických služieb.

Objednávateľom inzercie môže byť fyzická alebo právnická osoba. Pokiaľ je objednávateľom fyzická osoba táto musí byť staršia ako 18 rokov.

Návštevník portálu môže byť len osoba staršia 18 rokov. Môže sa na portáli zaregistrovať. Registrácia návštevníka na portáli nie je povinná avšak registráciou na portáli získa viac možností pri využívaní portálu.

Erotická inzercia na portáli je v súčasnej dobe v skúšobnej verzii. Až do odvolania je preto na komerčné aj nekomerčné účely poskytovaná zdarma, pokiaľ nie je ďalej vo všeobecných podmienkach portálu alebo doplňujúcich podmienkach uvedené inak.

Článok II.
Registrácia

Pre úspešnú registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár. V registračnom formulári vyplniť prihlasovacie meno, heslo pod ktorým sa bude objednávateľ alebo návštevník prihlasovať, e-mail a opísať overovací kód. K úspešnému dokončeniu registrácie na portáli je potrebné si v zadanej e-mailovej adrese otvoriť e-mail zaslaný z portálu a kliknúť na odkazom v ňom. Následne je možné sa prihlásiť na portál.

Článok III.
Pridanie ponuky

Ponuku na portál môžu pridať, len zaregistrovaní objednávatelia. Pre pridanie inzerátu je potrebné ešte vyplniť formulár s osobnými údajmi. Tieto údaje nebudú zverejnené a prevádzkovateľ bude s týmito údajmi nakladať v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov platného v Slovenskej republike a zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov platného v Českej republike. Vyplnením a odoslaním formulára objednávateľ vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a so zverejnením kontaktných údajov.

Po odoslaní formulára s osobnými údajmi môže objednávateľ vyplniť údaje, ktoré budú zverejnené na portáli. Po vyplnení a uložení formulára má možnosť objednávateľ nahrať na portál fotografie.

Objednávateľ si môže pri pridávaní ponuky vybrať „Typ ponuky“ a dĺžku „Platnosti“ zverejnenia ponuky. Spôsob zverejnenia ponuky na portáli si objednávateľ vyberie v položke „Typ ponuky“ pri vkladaní ponuky. Ponuka môže byť na portáli zverejnená v kategórii „Sex ponuka“, „Top ponuka“ a „VIP“.

Pri zvolení typu ponuky „Sex“ sa táto ponuka zobrazuje v kategórii „Sex ponuka“.

Pri zvolení typu ponuky „Top“ sa táto ponuka zobrazuje v kategórii „Top ponuka“. Ponuky zaradené v „Top ponuke“ sa zobrazujú na úvodnej stránke portálu a v kategórii „Sex ponuka“.

Pri zvolení typu ponuky „Vip“ sa táto ponuka zobrazuje v kategórii „VIP“ na každej stránke portálu a v kategórii „Sex ponuka“.

Jeden objednávateľ môže vytvoriť viac ponúk, len pokiaľ ponuky zadáva s vedomím a súhlasom osôb, ktorých ponuky zverejňuje.

Objednávateľ môže v jednej ponuke zverejniť inzerát, len jedného dievčaťa.

Článok IV.
Vytvorenie privátu

Objednávateľ môže na portáli vytvoriť privát. Do privátu môže navrhnúť zaradiť dievčatá z aktuálnej ponuky na portáli. Jednotlivým dievčatám pridaným do privátu bude zaslaný e-mail so spätným linkom. Až po odsúhlasení a kliknutím na tento spätný link bude dievča pridané do privátu.

Článok V.
Práva a povinnosti objednávateľa

Aj keď každá ponuka je na portáli zverejnená až po schválení prevádzkovateľom, tento nenesie zodpovednosť za pravdivosť zverejnenej ponuky, dostupnosť a kvalitu ponúkaných služieb v ponukách.

Objednávateľ je výhradne zodpovedný za obsah ponuky, ktorú zverejnil na portáli. Zverejnením ponuky na portáli objednávateľ zároveň udeľuje prevádzkovateľovi portálu neobmedzenú medzinárodnú licenciu k užívaniu obrazových aj textových informácií zverejnených v profile.

Objednávateľ nemôže zverejňovať materiál chránený autorskými právami, čo okrem iného zahŕňa aj fotografie a text, ku ktorým nemá autorské práva resp. nemá súhlas autora s ich zverejnením.

Objednávateľ nesmie zverejňovať ponuku osoby mladšej 18 rokov. Objednávateľ zverejňujúci ponuku osoby mladšej ako 18 rokov, alebo aj osoby staršej ako 18 rokov bez jej vedomia a súhlasu porušuje právo na súkromie dotknutej osoby, ale aj platné zákony Slovenskej a Českej republiky. Takýmto zverejnením ponuky si objednávateľ je vedomí dôsledkov takéhoto zverejnenia, ktoré sa môžu riešiť aj v prípadných občianskoprávnych, ako aj trestnoprávnych sporoch..

Objednávateľ môže kedykoľvek ukončiť využívanie služieb portálu.

Objednávateľ sa zaväzuje pri vkladaní ponúk dodržiavať platné zákony Slovenskej a Českej republiky.

Objednávateľ nesmie na portáli propagovať služby iných subjektov, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

Článok VI.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť ponuku, ak podľa jeho názoru táto nespĺňa podmienky používania portálu resp. takúto ponuku nezverejniť, alebo odstrániť z portálu. Prevádzkovateľ tak môže urobiť aj bez zdôvodnenia.

Prevádzkovateľ môže objednávateľovi, ktorý porušuje podmienky používania portálu prístup na portál obmedziť alebo aj zakázať.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie dát objednávateľa, ktoré boli získané nelegálnym preniknutím do systému.

Prevádzkovateľ neposkytuje objednávateľom záruku nepretržitej funkčnosti a bezporuchovej činnosti portálu.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek na určitú alebo neurčitú dobu ukončiť poskytovanie bezplatných, ako aj platených služieb na portáli. Prevádzkovateľ môže aj bez predchádzajúceho upozornenia kedykoľvek prerušiť prevádzku portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by vznikla objednávateľovi v súvislosti s používaním portálu.

Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo použiť obsah zo zverejnených ponúk vrátane obrazových a textových v propagačných materiáloch.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

Objednávateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu môže všeobecné podmienky používania portálu kedykoľvek zmeniť pričom platné podmienky sú vždy posledne zverejnené na portáli.

Akékoľvek použitie častí alebo celku portálu alebo obsahu, najmä rozmnožením, šírením alebo publikovaním textov alebo ich časti mechanickým alebo elektronickým spôsobom a to aj v inom ako slovenskom jazyku je možné len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa. Všetky autorské práva týkajúce sa obsahu portálu sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ.

VIP